610518 06

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย

 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจของสำนักวิจัย

          การบริหารจัดการงานวิจัย และการบริหารจัดการคุณภาพงานภายในองค์กรของสำนักวิจัย รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารและเป็นแนวทางนำความรู้ไปพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพร้อมด้วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยวิจัยให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย