651003nida 024 1

‘นิด้า’ หารือ ‘สจล.’ สร้าง Model การศึกษาอย่างยั่งยืน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)