610521oia 01

ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague

 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน University of Economic, Prague ณ สาธารณรัฐเช็ก

          เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Dr. Jiri Hnilica รองอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ Ms. Dana Brázdová หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของ University of Economic, Prague เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague