650128kickof 06 11zon

ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ

เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต – สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา