610520 01

คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร (ภาคพิเศษ) ได้เดินทางไปทำกิจกรรมโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและศึกษาดูงาน ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชานิติธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองค์กร

          โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม ได้เดินทางไปรับฟังสถานการณ์การดำเนินงานของการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จากท่านยุติธรรมจังหวัด ณ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม พบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีพิพาทและดำเนินคดีทางกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นนักศึกษาได้ร่วมรับฟังปัญหาและแนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวบ้าน พร้อมมอบความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ณ บ้านผู้ใหญ่แจ้ ซึ่งเป็นที่ทำการศูนย์ยุติธรรมชุมชนกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นในวันที่ 19 พฤษภาคม ได้ศึกษาดูงานวิสาหกิจเพื่อสังคมและการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีแกนนำคือคุณปัญญา โตกทอง เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ได้ใช้งานวิจัยมาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนแพรกหนามแดงได้อย่างยั่งยืนโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจากการสังเกตสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่

          จากกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นับเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ทำให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการบริหารมีความแตกต่างจากหลักสูตรกฎหมายทั่ว ๆ ไป เพราะเราไม่ได้สอนเพียงกฎหมายในตำรา (Law in Book) แต่ผู้เรียนได้ทั้งการเรียนรู้และใช้กฎหมายในสถานการณ์จริงที่เรียกว่า Law in Action

          หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่ต้องการเปิดมุมมองใหม่ โดยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและติดอาวุธทางปัญญาให้กับตนเอง ลดความเสี่ยงให้กับการปฏิบัติงานด้วยองค์ความรู้ทางกฎหมาย

          “คิดอย่างนักบริหาร ทำงานอย่างนักกฎหมาย”

          เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 727 3772, 088 022 6789 คุณภัทรสณี หรือ 02 727 3754 คุณกิตตินันท์ (ในวันและเวลาราชการ)

คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน
คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน
คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน
คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน