610524 01

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ

          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบของคณะที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 – 2 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ