651006 02

“นิด้า” ร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนาสังคมฐานราก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ออกบูธจำหน่ายสินค้า เมื่อวันที่ 7 – 9  ตุลาคม 2565 ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา

          เมื่อวันที่ 7 – 9  ตุลาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) TSI ประจำพื้นที่ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำทีมสมาชิก U2T ในแต่ละตำบลเข้าร่วมโครงการออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) จาก 15 ตำบล จำนวน 4 บูธ อาทิ ขนมนางเล็ด กล้วยกวน กล่องผักเซอร์ไพร์ส กล่องสุ่มแคคตัส ถุงหอมสมุนไพร กระเป๋าหวายสาน ยาหอมสมุนไพร ข้าวดำละโว้ ไข่เค็มดินสอพอง ผงดินสอพอง ปลาส้มฟัก แยมส้มโอ ปุ๋ยหมักชีวภาพ เปลือกส้มโอเชื่อม ก้อนเห็ดจากฟางข้าว สบู่สมุนไพร และตะกร้าสานพลาสติก ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น B1 

บูธที่ 1

TSI : ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน ภาคีสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

1.ตำบลเกาะหวาย ปากพลี จังหวัดนครนายก 

TSI : รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

1. ตำบลชัยนาท เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2. ตำบลบางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 

บูธที่ 2

TSI : รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

1. ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

2. ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

3. ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

4. ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

5. ตำบลทะเลวังวัด อำเภอหัวลำ จังหวัดลพบุรี 

บูธที่ 3

TSI : ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า

1. ตำบลหนองสรวง วิหารแดง สระบุรี

2. ตำบลดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี

TSI : ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

1. ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

บูธที่ 4

TSI : ผศ.ดร. แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

1. ตำบลท่าชัย อำภอเมือง จังหวัดชัยนาท

2. ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

TSI : ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

1. ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

2. ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

        โดยในช่วงพิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน ภาคีสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นตัวแทนผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และถ่ายภาพรวมคณะผู้บริหารโครงการ U2T ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม