651010 08 1

สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร ศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุด AIS

          รศ.ดร สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และรศ.ดร ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุด AIS อาคารเอไอเอส 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565