610608 64

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รู้จักการปรับตัว การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

          โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 80 คน สมัครเข้าร่วมค่ายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ, ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR (University Social Responsibility) สร้างฝายมีชีวิต และปลูกต้นไม้ตามแนวฝาย ณ วัดป่าอำนวยผล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่าย และ ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักศึกษา จำนวน 80 คน ในพิธีปิดโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์