651011 04

“นิด้า” ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนะปัญญา

          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ แต่งกายด้วยชุดสีเหลือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันโดยพร้อมเพรียงกัน

          อนึ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในกำกับของรัฐ ที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ จึงได้ทรงปรารภกับ นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ถึงเรื่องที่จะปรับปรุงการสถิติของชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ เมื่อราว พ.ศ. 2503 และได้มีการจัดทำโครงการเสนอรัฐบาล โดยให้ตั้ง Graduate Institute of Development Administration (GIDA) ขึ้นมา

          ต่อมารัฐบาลในขณะนั้นได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้ง “สถาบันสอนวิชาการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ” โดยได้นำโครงการ GIDA ของ ด็อกเตอร์ สเตซี เมย์ มาศึกษาและได้เสนอมติของที่ประชุมคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีว่าควรจะตั้ง สถาบันพัฒนาการบริหาร” (Institute of Development Administration) โดยดำเนินการสอนในขั้นปริญญาโทและเอก การศึกษาฝึกอบรม และการวิจัย ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)