610609 01

NIDA International Outing 2018

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ ณ สถาบันฯ เพื่อนำนักศึกษาดังกล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) ณ  สถานที่สำคัญของประเทศไทย

          เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้โครงการที่สำคัญ ตามพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย โดยได้นำคณะนักศึกษานานาชาติ ไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  และตลาดท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติเป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

NIDA International Outing 2018
NIDA International Outing 2018
NIDA International Outing 2018
NIDA International Outing 2018