651005 01 1

โครงการให้บริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการให้บริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 – 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Common Room ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลในการดูแลบุตรหลานของบุคลากรของสถาบัน

          และเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งบุตรหลานของบุคลากรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สติปัญญา สังคม อารมณ์ และส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์