610608 02

เยือน Higher School of Economics, National Research University

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ รศ.ดร. ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

          เดินทางเยือน Higher School of Economics (HSE), National Research University เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีคณะผู้บริหารจาก HSE ได้แก่ Dr.Ivan Prostakov รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ, Ms.Marina Batalina หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ; Dr.Alexander Sokolov, Deputy Director Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge และ Dr.Nikolay B. Filinov คณบดีคณะธุรกิจและการบริหาร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

เยือน Higher School of Economics, National Research University
เยือน Higher School of Economics, National Research University