image 2023 04 03 101659910 1

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma

มื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ และคุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม MS Teams กับ คุณ Khai Aye ตำแหน่ง Prospect Burma Program Manager

         และ คุณ Angela Dim ตำแหน่ง Partner Relationships Manager เพื่อร่วมพูดคุยหารือเบื้องต้นถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับ Prospect Burma เกี่ยวกับการจัดหาทุนให้นักศึกษาพม่ามาศึกษา ณ สถาบัน

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma