610620 01

NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7

 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการ NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Economic Development Versus Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

          มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วม โครงการรวม 93 คน จาก 21 ประเทศ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน และร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้แทนจากสถานทูต พร้อมทั้งชมการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษา จากนานาประเทศ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก กิจกรรมต่างๆ ของ โครงการประกอบด้วยการจัดบรรยายแนวทางด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ห้องเรียนภาษาไทยเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการ และทัศนศึกษาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทั้ง ศึกษาดูงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา

NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7