610625

เยือน Hochschule Bremen

เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ นานาชาติ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ และ รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ ได้เดินทางเยือน Hochschule Bremen ณ เมืองเบรเมน สหพันธรัฐ

          โดยมี Prof.Dr.rer.pol. Karin Luckey อธิการบดีของ Hochschule Bremen ให้การต้อนรับ และพูดคุยถึงความร่วมมือในอนาคต ระหว่างสองสถาบัน นอกจากนี้ยังได้พบปะหารือกับ Prof. Dr. Frank Giesa คณบดี International MBA, International Graduate Center (IGC) ในการหาแนวทางสร้างกิจกรรมความร่วมมือ ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างกัน

เยือน Hochschule Bremen
เยือน Hochschule Bremen