610702 02

ขอแสดงความยินดี

          ขอแสดงความยินดีแก่ นายธันวา  ถนอมเกียรติ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในโอกาสผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการฯ พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่) และผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2561 (สนามเล็ก)

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี