651027 00

“นิด้า” ร่วมนำร่องอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงานจาก “กฟผ.”

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณโครงการที่ปรึกษาพลังงาน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. 

          วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเข้ารับโล่แสดงความขอบคุณโครงการที่ปรึกษาพลังงาน ภายใต้โครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน หรือ Energy Efficiency Resource Standard : EERS โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2561 ด้วยการให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคที่อยู่อาศัย

          โดยในปี 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย กฟผ. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (Energy Efficiency Consultant) ด้วยการสำรวจและประเมินศักยภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy Auditor) และการตรวจวัดผลประหยัดที่เกิดจากการดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Measurement and Verification (M&V)) และสถาบันฯ สามารถนำคำปรึกษาจากโครงการดังกล่าวมาปรับใช้จนนำไปสู่การลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ในการเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงาน กับทาง กฟผ. ครั้งนี้ นิด้า มีระบบสนับสนุนมาตรการภายในหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 ระบบด้วยกัน คือ ระบบแสงสว่าง (Lighting system) ระบบปรับอากาศ (HVAC system) ระบบทำความเย็น (Refrigeration system) ระบบไฟฟ้า (Electrical system) และการบริหารจัดการพลังงาน เช่น IoT,BEMS,FEMS นอกจากนี้นิด้ายังมีการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน ด้วยการประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน และวางแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี

          สำหรับโครงการที่ปรึกษาพลังงาน กฟผ. มีการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึง พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และ กฟผ. เข้าดำเนินการตรวจวัด/ให้คำปรึกษา จำนวน 229 ราย มีผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินมาตรการ จำนวน 47 ราย โดยมีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 13.63 ล้านหน่วย/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 6,735 ตัน/ปี