610713 03

MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

          รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเสวนา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ