610717 05

แสดงความยินดี

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ และ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Graduate Student Exchange ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมแสดงความยินดีด้วย

แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี