610722 09

สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ สำนัก และหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Transformation NIDA” โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา

          พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาในอนาคต” โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการบรรยาย เรื่อง “แนวทางและข้อเสนอแนะจากการศึกษาและการประชุมของกรรมการ อนุกรรมการ NIDA Transformation” โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ Transformation NIDA โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ . รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล, รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ , รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภายหลังการสัมมนาเสร็จสิ้น รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ได้กล่าวสรุปแนวทางในการขับเคลื่อนสถาบัน พร้อมกล่าวปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ