610803 05 1

หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)

ปฐมนิเทศ หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เริ่มอบรมวันที่ 3 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561 (เฉพาะวันศุกร์. วันเสาร์) เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 9010 ชั้น9 อาคารนวมินทราธิราช

หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)