610803 02

นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วยคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน กับ Indiana University

          พร้อมทั้งเข้าร่วมหารือข้อตกลงความร่วมมือกับผู้บริหารของ 1) Northwestern University 2) DePaul University 3) University of Chicago และ 4) University of Wisconsin ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ Indiana University Northwestern University DePaul University  University of Chicago และUniversity of Wisconsin ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน ด้วย

นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา