610821oia 04

แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้พูดคุยและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาของสถาบัน

          ซึ่งได้รับทุน Huayu Enrichment Scholarship ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษาภาษาจีน ณ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ นายกล้าณรงค์ มาเนียม นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ซึ่งจะเดินทางไปเรียน ณ Chung Yuan Christian University ในเดือนกันยายน 2561 และ ม.ล.กติกา สุขสวัสดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จะเดินทางไปเรียน ณ National Chengchi University ในเดือนมีนาคม 2562

แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561