610821 06

นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่

มื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ นำโดย ผศ.ดร.อนุชา จินตกานนท์ (ทายาทเสรีไทย และ อดีตอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ) ศ.ดร.บุษยา วีรกุล (อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) และ บุคลากรจากสำนักบรรณสารการพัฒนา