image 2023 04 03 091939172 1

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. เข้าพบผู้บริหารสถาบัน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ฯ พร้อมด้วยนายกสมาคม-ผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละคณะ ได้เข้าพบ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะผู้บริหารสถาบัน 

          ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เพื่อทำการหารือเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วรอบสถาบัน ให้สวยงาม พร้อมรับเสด็จฯ พระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้มีมติมอบหมายงานด้านต่าง ๆ แก่ผู้แทนศิษย์เก่าสถาบันดำเนินงานต่อไป

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. เข้าพบผู้บริหารสถาบัน