651031bcg 02 1

โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ลงพื้นที่ชุมชนกรีนปาป้า

          วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน จัดฝึกอบรมและสาธิตการทำน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้(vinegar) และ ชาหมัก (kombucha) เพื่อทำอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพรับประทานในครัวเรือนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนได้ ที่วิสาหกิจชุมชนกรีนปาป้า หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ เขตบึงกุ่ม