600202 07 11zon

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบุคลากรส่วนการเงินและบัญชี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี “รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันแก่คณะศึกษาดูงาน และนางสาวอุรสา แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและพัสดุ

          ซึ่งภายหลังการบรรยาย กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในสถาบัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ , ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า