600218ccsr 06 11zon

อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์

        “โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

          โดยมี “ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำในการนำพานักศึกษาของนิด้า ไปร่วมศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับน้องๆ เยาวชนของโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การปลูกผักสวนครัว ทาสีเครื่องเล่นใหม่ ทำเล้าไก่ไข่เพื่อให้เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง “เกษตรธรรมชาติทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การบริหารจัดการขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เรียกได้ว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งลงมือปฏิบัติจริงกันเลยทีเดียว ซึ่งก็แน่นอนว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ต่างก็ประทับใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์