600222 01 11zon

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์การ กิจกรรมเพื่อสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน