600309AcademicForum 01 11zon

NIDA Academic Forum

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักวิจัย นิด้า จัดงาน NIDA Academic Forum เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนเพื่อการพัฒนาบุคลากร” โดยวิทยากร “ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์” ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Academic Forum
NIDA Academic Forum
NIDA Academic Forum
NIDA Academic Forum
NIDA Academic Forum