600331 06 11zon

ครบรอบ 51 ปี นิด้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้า มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน และพิธีมอบทุน มอบโล่/รางวัล พิธีมอบเหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”

          โดยมีกิจกรรมหลัก อาทิ การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล , หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ใน 13 กลุ่มสาขาวิชา นอกจากนี้ สถาบันได้จัดกิจกรรมงานออกร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ขึ้นในวันเดียวกันนี้ โดยมีการออกร้าน – สอยดาวนิด้า ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย และจำหน่ายสลากกาชาดนิด้า ฉบับละ 100 บาท ลุ้นรางวัลเป็นทองคำแท่งหนัก 50 บาท มูลค่า 1 ล้านบาท ซึ่งปีนี้มีรางวัลมากถึง 1,118 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า
ครบรอบ 51 ปี นิด้า