600411 06 11zon

รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นิด้าได้ร่วมทำกิจกรรมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ภายใต้กิจกรรม “รวมพลังสร้างเครือข่าย” ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

          ทั้งนี้ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รักษ์สถาบัน รักษ์สิ่งแวดล้อม” กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร (กลุ่มมหาวิทยาลัย) โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายกฤต จันทร์วัฒนรุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายทะนันชัย มีสุข หัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร นางสาวจรัญพร เลิศสหกุล ผู้จัดการกรีนสไตล์วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดย นายนพดล สุขวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2