600427 07 11zon

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี “นางอัจชญา สิงคาลวานิช” ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร กล่าวต้อนรับแนะนำสถาบันและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงาน

          และได้รับเกียรติจาก “คุณทะนันชัย มีสุข” รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผังแม่บทฯ และหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง และ “คุณกฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง” หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งภายหลังการบรรยาย คณะศึกษาดูงาน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในสถาบัน ได้แก่ ห้องราชพฤกษ์ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สวนน้ำพัฒนธารา ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องออกกำลังกาย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา