600503 11zon

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ) นางสาวประภัตรา ปักกัดตัง (หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม) และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ร่วมสมทบทุนบ้านราชวดี (ชาย) / สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) ผ่านทาง พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี