600519 01 11zon

คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย “ผศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ผู้บริหารคณะ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารสำนักงานอธิการบดี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี “นางอัจชญา สิงคาลวานิช” ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ และบรรยาย ในหัวข้อ “การบริหารสำนักงานอธิการบดี” ซึ่งภายหลังการบรรยาย คณะศึกษาดูงาน ได้เข้าเยี่ยมชม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน