600519oia 12 11zon

Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน

          Mr. Wang Yupei, Director of Strategic Operation และคณะจาก Chongqing Logistics City ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน เดินทางมาเยือนสถาบันฯ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี พร้อมทั้งพบปะและร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านระบบการจัดการการขนส่งสินค้ากับผู้อำนวยการและคณะผู้แทนของศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน