600523 09 9 11zon

นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย…เราทำได้ ครั้งที่ 2

 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปร่วมงานและนำเสนอผลงานสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดแล้อม ในโครงการ “รวมพลังสร้างเครือข่าย…เราทำได้ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

          โดยมี นายกฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ เป็นผู้นำเสนอผลงานและข้อมูลของนิด้า ในการจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขยายพื้นที่สีเขียวปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2