600528 07 7 11zon

โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน

          เมื่อวันที่ 20-21, 27-28 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดโครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน โดยการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในบริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15

          โรงเรียน วิทยากรที่เดินทางไปบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ อ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ อาจารย์จากคณะภาษาและการสื่อสาร และ นางสาวนพวัลย์ โกสิยานุภาพ จากกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นได้มีพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 48 คน

โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน