600526 07 7 11zon scaled

สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)

  กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 เรื่อง NIDA Spirit: WISDOM for Change เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างจิตวิญญาณในการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมของสถาบัน “WISDOM for Change”

          โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายและทำ Workshop เรื่อง “NIDA Spirit: WISDOM for Change – การสร้างจิตวิญญาณในการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมของสถาบัน WISDOM for Change” โดยทีมงานของ คุณธิติพันธ์ จิตต์อารีย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบความสามารถ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยการบรรยายและทำ Workshop ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อสร้าง NIDA Spirit” โดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปิดท้ายด้วยการบรรยายและทำ Workshop ปลุก Spirit ชาวนิด้า โดย รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit)