600531 07 11zon

เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”

       คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดโครงการเสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางออกของปัญหานี้ ในมุมมองของ นักวิชาการ ดารานักแสดง และสื่อ

          นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และอาจารย์ประจำคณะนิเทศฯ นิด้า , อาจารย์ชีวิน สุนสะธรรม รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น , ใหม่ – สุคนธวา เกิดนิมิตร ดารานักแสดงและนักศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศฯ นิด้า และ พญ.เบญจพร ตันตสูติ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น เจ้าของเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา” จัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”