600605 02 11zon

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน เยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวนกว่า 130 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 26, 28, 30 และ 31 เป็นวิทยากรกระบวนการผู้ให้ความรู้ และสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างประทับใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง