600618nidapoll 07 scaled

นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”

          เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” ให้กับพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ ขั้นตอน และจรรยาบรรณในการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และการทำโพลกับกลุ่มเป้าหมาย/ตัวอย่าง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับพนักงานสัมภาษณ์ เป็นการสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือผู้ให้ข้อมูลในครั้งแรก อันจะนำมาสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และมีคุณภาพ 

นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2”