600620SummerCamp 37 scaled

6th NIDA Summer Camp

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดโครงการ The 6th NIDA Summer Camp ในหัวข้อ “Sustainable Community Development” ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการรวม 96 คน จาก 30 ประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

          โดยกิจกรรมต่างๆ ของโครงการประกอบด้วยการจัดบรรยายแนวทางด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน แนะนำภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสันทนาการ และทัศนศึกษาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทั้งศึกษาดูงานชุมชนยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง โดยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้แทนจากสถานทูต พร้อมทั้งชมการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษาจากนานาประเทศ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp
6th NIDA Summer Camp