600627 02

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560

   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า นำโดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะ เป็นตัวแทนเข้า รับ 2 รางวัล โดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า เป็นหน่วยงานทางวิชาการแห่งเดียว ที่ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560 ประเภทองค์กร และ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลประเภทบุคคล ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งองค์กร และหนึ่งบุคคล ใน 36 ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง

และมีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สะท้อนการเป็นองค์กรและบุคคลต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

           สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) เชิดชู ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานในพิธี มอบรางวัล

          ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว ได้คัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนมีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สำหรับผู้รับรางวัลทั้ง 36 รางวัล เป็นบุคคลและองค์กรที่ผ่านการเสนอชื่อและคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

          โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 36 รางวัล ดังนี้ 1) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4) LINE Company (Thailand) Limited 5) มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 6) มูลนิธิไทยรัฐ 7) วัดพระบาทน้ำพุ 8) ศาสตราจารย์พิเศษเกษมสันต์ วิลาวรรณ 9) ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 10) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ 11) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 12) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 13) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 14) นายภาณุ อุทัยรัตน์ 15) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 16) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมพงษ์ จุ้ยศิริ 17) นายสวัสดิ์ โชติพานิช 18) นายกานต์ ตระกูลฮุน 19) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 20) นายชำนาญ พิมลรัตน์ 21) ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 22) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 23) นายธัญญา ผลอนันต์ 24) นายบัณฑูร ล่ำซำ 25) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 26) นายประมนต์ สุธีวงศ์ 27) ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 28) ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 29) นายศุภชัย เจียรวนนท์ 30) นายสมพงศ์ นครศรี 31) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 32) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 33) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 34) นายวิชิตพล ผลโภค 35) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ 36) นายอภิชาติ การุณกรสกุล

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560