600620FoGuang 08

Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 Professor Anthony Chen จาก Hong Kong Polytechnic University ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อทำวิจัยร่วมกับ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี