600621 11zon

แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ คณะสถิติประยุกต์ ในงานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช