600712 07 scaled

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ

          นอกจากนี้ยังมีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซึ่งภายหลังการบรรยายคณะศึกษาดูงาน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ โดยรอบสถาบัน พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษจากทางนิด้า ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน