600630p 31 scaled

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวเข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

          โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 80 คน สมัครเข้าร่วมค่ายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ, ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR (University Social Responsibility) ณ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่าย The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักศึกษา จำนวน 80 คน ในพิธีปิดโครงการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)