600704p 01

NIDA Knowledge Forum 2017

      เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 โดยได้รับเกียรติจาก “รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้ามีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ Academic to Entertainer

          โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และ คุณณัชชานันท์ พีระณรงค์ (ครูนุ่น) เจ้าของ Page English AfterNoonz นอกจากนี้ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก รับของรางวัล พร้อมรับชมนิทรรศการการจัดการความรู้ Knowledge Studio ซึ่งจัดโดยคณะและหน่วยงานต่างๆภายในสถาบัน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017
NIDA Knowledge Forum 2017